Záhady lesní říše: Tajemství a krása lesních zvířat

Lesní Zvířata

Lesní zvířata jsou fascinující tvorové, kteří obývají naše lesy a hory. Mnoho z nich můžeme vidět jen velmi zřídka, protože jsou velmi plachá a schovávají se před člověkem. Dokážou se vypořádat s náročnými podmínkami v divočině a jsou důležitým prvkem ekosystému. V tomto článku se podíváme blíže na některé z nejzajímavějších lesních zvířat a dozvíme se více o jejich životě a chování.

Význam lesních zvířat pro ekosystém

Lesní zvířata hrají klíčovou roli v ekosystému lesa. Bez nich by se celý lesní ekosystém mohl hroutit. Lesní zvířata plní mnoho funkcí, jako například rozptylování semen a opylování květin. Některá zvířata pak slouží jako kořist pro predátory, což pomáhá udržovat rovnováhu v ekosystému. Navíc některé druhy živočichů, například veverky nebo krtci, přispívají ke zlepšení půdní kvality a tvorbě nových stanovišť pro další organismy. Zvýšením počtu jedinců některých druhů lesních zvířat se tedy ovlivňuje celkový stav lesa.

Lesní savci

Lesní savci jsou nepostradatelnou součástí lesní ekosystému. Mezi nejznámější zástupce patří jelen evropský, srnec obecný a divoká prase. Tyto zvířata mají významnou roli v udržování biologické rovnováhy v lese. Obvykle se živí rostlinami, ale některé druhy loví menší zvířata nebo mravence a hmyz. V důsledku toho přispívají k rozšiřování semen a omezují početnost škůdců lesa. Navzdory svému podstatnému přínosu pro lesní prostředí se tyto savci potýkají s mnoha hrozbami, jako jsou pytláctví, fragmentace lesních porostů nebo změny klimatu. Je důležité chránit jejich přirozené prostředí a zajistit tak udržení životaschopné populace v lese.

1 Liška obecná

Liška obecná patří mezi nejrozšířenější druhy lesních zvířat v Evropě. Tento malý šelmy s krásnou rudou srstí se dokáže výborně přizpůsobit prostředí, ve kterém žije. Je to velmi bystré a chytře zvíře, které dokáže úspěšně lovit drobné savce i ptáky a snadno si poradí i s hledáním potravy v lidských sídlech. Liška je v našich lesích velmi častým pozorovatelem a její krásný vzhled nás dokáže pokaždé okouzlit.

2 Jelen evropský

Jelen evropský, také známý jako lesní jelen, je druh zvířete obývajícího evropské lesy. Tento mohutný a krásný kopytník se vyskytuje hlavně v oblastech s bujné vegetací, kde nachází dostatečné množství potravy. Jelen evropský bývá velmi opatrný a plachý, což mu pomáhá přežít v divoké přírodě a unikat predátorům. Tento druh je důležitou součástí ekosystému lesních oblastí a je často vyhledávanou kořistí pro lovce.

3 Srnec obecný

Srnec obecný, neboli Capreolus capreolus, je lesním kopytníkem, který patří mezi nejrozšířenější zvířata v evropských lesích. Tito drobní jeleni jsou známí svým sršním typickým pro samce a mají krátké, štíhlé nohy s nápadně velkýma ušima. Vyskytují se především na území střední a severní Evropy a během dne se skrývají v trávě či křovinách. Srnci jsou součásti mnoha ekosystémů a hrají důležitou roli při udržování biologické rozmanitosti lesů. S oblibou jsou lovci, kteří si je oblíbili jako cennou kořist pro maso i trofeje.

4 Veverka obecná

Veverka obecná (Sciurus vulgaris) je jedním z nejrozšířenějších lesních zvířat v Evropě. Tato malá hlodavice se vyskytuje v listnatých a smíšených lesích, kde si staví své hnízdo ve výšce až deseti metrů. Veverky jsou dobře přizpůsobené k životu ve stromech - mají silné packy s drápy, které jim umožňují lehce šplhat po kůře a skákání z jednoho stromu na druhý. Jejich hlavním zdrojem potravy jsou ořechy, semena a plody stromů, které sbírají a ukládají do skrýší na zimu. Veverky jsou nadměrně aktivní během podzimu, kdy shromažďují dostatek potravy pro přežití v mrazivých zimních měsících. Ve volné přírodě se dožívají průměrně 6-7 let. Veverka obecná je také oblíbeným tématem v literatuře a umění, díky svému roztomilému vzhledu a pohyblivosti ve stromech.

Lesní ptáci

Lesní ptáci jsou důležitou součástí lesní ekosystémy. Mezi nejčastější a nejobvyklejší obyvatele lesů patří vrabci, kosové, sýkory, straky a drozdi. Tyto ptáky hrají v lesním životě velmi důležitou roli, protože pomáhají s rozptylováním semen a plodů, kontrolují početnost hmyzu a zajišťují potravní řetězec pro predátory. Lesní ptáci také přinášejí do našich životů nádherné zpěvy, které mohou být inspirovány přírodou kolem nás. Je tedy důležité chránit jejich prostředí a zdravotní stav pro zachování rovnováhy v lese.

1 Sýkora koňadra

Sýkora koňadra je malý pták, který se často vyskytuje v lesích. Její krátké křídla a dlouhý ocas umožňují rychlé a obratné pohyby mezi stromy. Sýkory koňadry mají typickou modrou čepičku na hlavě a žlutobílé břicho. Jsou aktivní po celý rok a živí se především hmyzem, kterého loví i na zemi. Vyskytují se v celé Evropě a jsou velmi užitečným pomocníkem v boji proti škůdcům v lese i zahradě.

2 Holub doupňák

2 Holub doupňák je jedním z nejčastějších ptáků, které lze v našich lesích spatřit. Jedná se o druh holuba, který si staví svá hnízda především v dutinách stromů, ale také ve skalních štěrbinách či dokonce v budovách. Tento druh holuba má výraznou modrou barvu na křídlech a ocasu, což ho odlišuje od ostatních druhů holubů. Je to velmi společenský pták, často se může objevit v hejnech a rád se pohybuje po okolí svého hnízda. 2 Holub doupňák patří mezi chráněné druhy ptáků a je důležité dbát na ochranu jeho přirozeného prostředí.

3 Straka obecná

Straka obecná je druh ptáka, který se běžně vyskytuje v lesích a na mnoha místech po celé Evropě. Je to hojně rozšířený druh, který se snadno pozná podle své charakteristické černobílé peří a dlouhých ocasních pér. Straka obecná má také vynikající schopnosti k letu a dokonce umí i létat dozadu.

Tento pták typicky hnízdí ve vyšších polohách stromů, kde si staví hnízda z větviček, mechů a jiných přírodních materiálů. V zimním období se Straky obecné mohou spojovat do velkých hejn a shromažďovat se kolem zdrojů potravy jako jsou plody, ořechy i odpadky lidmi produkované.

Straka obecná je důležitou součástí ekosystému lesa nejen kvůli svým biologickým funkcím, ale také kvůli tomu, že pomáhá šířit semena rostlin tím, že je konzumuje a následně vylučuje zpětně ven.

4 Sovy

Lesy jsou domovem mnoha zvířat, a mezi ně patří i sovy. Tyto noční dravci mají nezaměnitelný vzhled s velkýma očima umístěnýma do strany a typickým hučením. V České republice se vyskytuje čtyři druhy sov - výr velký, puštík obecný, puštík ošklivý a kulíšek nejmenší. Všechny tyto druhy se dokonale přizpůsobily životu v lesním prostředí, kde loví kořist jako drobné hlodavce či hmyz. Kvůli svému tichému letu jsou schopné se přiblížit ke kořisti nenápadně a úspěšně ji ulovit.

Lesní plazi

Lesní plazi jsou fascinující tvorové, kteří obývají lesy a jejich okolí. Mezi nejznámější druhy patří například zmije, užovka obojková, ještěrka živorodá či slepýš křehký. Tyto plazy mají specifické přizpůsobení svému prostředí – mnohdy jsou dobře skrytí mezi listím a keři či dokonce v podzemí. Zajímavostí je, že někteří z nich dokážou změnit barvu své kůže na zelenou nebo hnědou, aby se sladili s okolím a byli tak lépe chráněni před predátory. Lesní plazi hrají důležitou roli v potravním řetězci a jsou pro ekosystém lesa nezbytnými tvory.

1 Hadi

Jeden z nejznámějších a nejstrašidelnějších obyvatel lesa je had. V České republice žijí tři druhy jedovatých hadů - zmije obecná, užovka obojková a užovka stromová. Tyto druhy jsou pro člověka velmi nebezpečné, takže je třeba se jim vyhýbat a respektovat jejich teritorium. Had patří mezi plazy, kteří se dokážou perfektně přizpůsobit prostředí lesa. Důležitou roli hrají v potravním řetězci, jelikož živí se například hlodavci či drobnými živočichy, kteří by mohli poškodit lesní ekosystém. Pokud nebudete s hady narážet na svých procházkách lesem, není důvod se jich bát a lze si jen obdivovat jejich dokonalost přizpůsobení se přírodě.

2 Ještěři

Mezi lesními zvířaty se mohou vyskytovat i ještěři. V České republice můžeme najít dva druhy ještěrů – ještěrku obecnou a slepýše křehkého. Oba druhy jsou chráněny zákonem a jsou považovány za ohrožené druhy. Ještěrka obecná, která je menší než slepýš křehký, žije především na slunných místech v lese, kde si vyhrabává své nory. Slepýš křehký, kterého poznáme podle jeho černé barvy a krátkých nohou, se často skrývá pod listím nebo v drolících kmenech stromů. Oba druhy jsou pro lesní ekosystém velmi důležité, jelikož pomáhají udržovat rovnováhu mezi různými druhy hmyzu a plazů.

Lesní bezobratlí

Lesní bezobratlí jsou důležitou součástí lesního ekosystému. Patří sem například rozmanité druhy hmyzu, pavouci, mnohonožky či slimáci. Tyto drobné tvorové plní v přírodě velmi rozmanité úlohy. Jsou například potravou pro ptactvo, savce i jiné druhy zvířat a zároveň samy pomáhají s rozkladem a recyklací organických zbytků v lese. Bez těchto drobných tvorů by nebyla udržována rovnováha v lesním ekosystému a celý les by tak trpěl následky nedostatku potravy pro jiné druhy zvířat i rostlin.

1 Pavouci

V lese se během procházek můžeme setkat s mnohými druhy zvířat, mezi které patří i pavouci. I když se někteří lidé mohou pavouků obávat, jsou důležitou součástí lesního ekosystému. Pavouci pomáhají udržovat rovnováhu tím, že loví různé druhy hmyzu, jako jsou například muchy nebo komáři. Jejich sítě jsou také často využívány jako úkryty pro další zvířata, například drobné ptáčky či žabky. Pokud tedy na svých procházkách narazíte na pavouka, není třeba se ho bát - jedná se o velmi přínosného tvora lesního prostoru.

2 Brouci

V lese můžete narazit na nejrůznější zvířata. Kromě srn, jelenů a veverek si ale můžete všimnout také dvou druhů brouků - střevlíka lesního a roháče obecného. Střevlík lesní je asi 1,5 cm dlouhý a má zbarvení hnědé s tyrkysově zelenými křídly. Vyskytuje se v listnatých lesích a živí se především hmyzem a plody. Naopak roháč obecný je podstatně větší - dorůstá délky kolem 7 cm. Jeho tělo pokrývají tmavé chloupky a na hlavě má výrazné rohy. Roháči oblíbili spásu lesních plodů - například dubových ořechů či špičatých borovicových šišek. Obdivujeme-li tedy krásu lesa, nezapomeňme na tyto drobné, ale pro jeho ekosystém velice důležité tvory - brouky!

3 Motýli

Mezi lesními zvířaty se dají najít i různé druhy motýlů. Mezi třemi nejznámějšími patří modrásek očkovaný, otakárek fenyklový a babočka kopretinová. Modrásek očkovaný je malý motýl s krásnou modrou barvou křídel a bílými skvrnami na okrajích. Otakárek fenyklový je větší motýl s oranžovo-hnědým křídlem a černou linkou podél okrajů křídla. Babočka kopretinová má kulaté oranžové a hnědé křídla s černými puntíky a bílé tečky na kraji křídla. Všechny tyto motýly jsou důležitou součástí lesní ekosystému a slouží jako potrava pro mnoho dalších živočichů včetně ptáků a plazů.

Ohrožení lesních zvířat a ochrana jejich přirozeného prostředí

Lesní zvířata jsou důležitou součástí ekosystému a přispívají ke správnému fungování přírody. Bohužel, jejich přirozené prostředí je nyní ohroženo lidskými aktivitami a změnami klimatu. Vyšší hustota lesů člověkem vysázených stromů může být pro ně těžko přizpůsobitelná. Lesy také často slouží jako těžební oblasti, což výrazně narušuje život zvířat. Dnes se proto velký důraz klade na ochranu lesních zvířat a obnovu jejich přirozeného prostředí. Ochrana jejich habitatů a minimalizace lidského rušení jsou klíčové pro udržení přirozené rovnováhy v lesním ekosystému a zachování bohatství druhů.

Závěrem lze říci, že lesní zvířata hrají důležitou roli v ekosystému lesa a jsou nezbytná pro udržení biologické rozmanitosti. Je tedy důležité chránit tato zvířata a respektovat jejich prostředí. Zvýšením povědomí o významu lesních zvířat můžeme přispět k jejich ochraně a zachování pro budoucí generace.

Zdroje

Lesní zvířata jsou důležitou součástí ekosystému a mnohdy i předmětem zájmu turistů. Je však důležité si uvědomit, že jejich existence je úzce spjata s kvalitou prostředí, ve kterém žijí. Kromě jiného potřebují dostatek potravy a úkrytu, což závisí na stavu lesa i vodních toků v okolí. Proto je nutné dbát na udržení biodiverzity a ochranu přirozených zdrojů, jako jsou například lesy a řeky. To má pozitivní dopad nejen na život lesních zvířat, ale také na celkový stav přírody a lidského prostředí.

Publikováno: 16. 10. 2023

Kategorie: příroda

Autor: Petr Vandrbálek

Tagy: lesní zvířata | zvířata